METODA CLM


Commitment


Większe zaangażowanie szeregowych
pracowników i operatorów liniowych, poprzez
zbudowanie ich świadomości biznesowej,
silniejsze 
związane z celami zakładu,
podniesienie motywacji

i modelowanie oczekiwanych nawyków.


Leadership


Stworzenie kadry mocnych liderów, poprzez
podniesienie kompetencji kierowniczych
i przywódczych na stanowiskach wszystkich
przełożonych.


Manufacturing


Podniesienie efektywności przemysłowej poprzez
poprawę realizacji obowiązujących standardów,
wskaźników i projektów oraz wsparcie wdrażania
nowych dzięki lepszemu zrozumieniu ich sensu
wśród zespołów, nauce analizowania błędów
i przyjęciu myślenia rozwiązaniami.


CELE WDROŻENIA METODY CLM

Celem wdrożenia metody CLM jest podniesienie efektywności i jakości pracy.
Realizujemy to poprzez:

  • stworzenie z przełożonych wszystkich szczebli grupy mocnych liderów zmian,

  • podniesienie świadomości biznesowej i zaangażowania szeregowych pracowników,

  • wsparcie już wdrożonych i planowanych elementów filozofii Lean i podejścia Kaizen

  • Poprawę realizacji wskaźników KPI i standardów obowiązujących w zakładzie

  • Pomoc w realizacji projektów WCM (World Class manufacturing) i „5S”.

Efekty działań CLM w zakładzie mierzone są konkretnymi wskażnikami KPI,
wynikami audytów oraz tempem i jakością realizacji projektów wdrożeniowych
Lean, Kaizen czy WCM. Pozwala to na bieżące monitorowanie skuteczności
działań, wiarygodniejsze planowanie kolejnych wdrożeń i elastyczne ustalanie
priorytetów zakładowych.

ŚCIEŻKI WDROŻENIOWE METODY CLM


1


Lider zespołu

1


Olimpijskie Zespoły

1


Liga Mistrzów

EFEKTY WDROŻENIA METODY CLM

Kompleksowość działań w ramach podejścia CLM może prowadzić do następujących efektów biznesowych (przykładowe dane w oparciu o zrealizowane projekty
w przedsiębiorstwach z pięciu różnych branż).

60%

mniej
reklamacji

10-30%

redukcja czasu przezbrojenia

20%

mniej strat
materiałowych

20%

redukcja
mikroprzestojów

wzrost zaangażowania
pracowników w podejście
OPR

wzrost wyników
audytowych WCM

pomyślna realizacja projektu
„Rotacja stanowisk”

poprawa przestrzegania
zasad BHP

przyjęcie myślenia
rozwiązaniami

realizowanie idei
„klienta wewnęytrznego”

efektywne
przekazywanie zmian

włączenie pracowników
w innowacyjne myślenie

myślenie makro
w zarządzaniu zespołami

dbanie o obieg
informacji

komunikatywność
i motywowanie

rozwój i wsparcie
pracowników

KONTAKTDOOR Poland Sp. z o.o.
ul. Włodarzewska 33
02-384 Warszawa
Tel: +48 22 824 07 92
e-mail: door@door.com.pl