Chat with us, powered by LiveChat

Negocjacje Biznesowe

W procesie negocjacji ogromną rolę odgrywają emocje. Negocjacje kończą się często podjęciem decyzji w 85% opartej o nieracjonalne przesłanki. Silna presja na obniżenie cen usług i towarów stawia negocjatorów w trudnej pozycji poszukiwania równowagi pomiędzy dobrymi warunkami zakupu a dobrymi relacjami z dostawcą.
W jaki sposób prowadzić skuteczne negocjacje?

Trening jest zbiorem najlepszych przykładów zaczerpniętych z doświadczeń wiodących działów zakupów z firm polskich i zagranicznych, połączonych z zestawem praktycznych ćwiczeń. Dostarcza zasad postępowania oraz praktycznych umiejętności potrzebnych osobom zajmujących się w firmie zakupami.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Podczas szkolenia uczestnicy analizują różne sytuacje zakupowe i uczą się optymalnych zachowań. Dostosowują też swoją technikę do różnorodnych sytuacji zakupowych np. wiodący dostawca, jedyny dostawca, budowanie rozwiązań alternatywnych, trudność w porównywaniu ofert, brak czasu na pełną procedurę zakupową, manipulacje ze strony dostawcy, itp. Warsztat został zaprojektowany tak, aby zachęcić uczestników do przećwiczenia sprawdzonych technik i koncepcji negocjacyjnych, w których obydwie strony mogą czuć się dobrze.
Pomaga w uświadomieniu sobie, jakie zachowania, styl preferujemy w negocjacjach prowadzonych w powtarzalnych sytuacjach. Jednocześnie trening proponuje alternatywne zachowania i taktyki, tak by wyposażyć uczestników w narzędzia usprawniające ich własny styl. W konsekwencji prowadzi do sukcesów w negocjacjach.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób bezpośrednio zajmujących się zakupami towarów i usług, przedstawicieli handlowych oraz dla menedżerów, od których zdolności negocjacyjnych zależy sukces organizacji.

Model negocjacji DOOR

Odpowiednie techniki i narzędzia są niezbędne, aby odnieść sukces w negocjacjach. Pomagają przygotować się do rozmów, przejść przez debatę i rozgrywkę oraz analizować zmieniającą się ciągle sytuację. Ich znajomość nie przyda się jednak handlowcowi, któremu brakuje odwagi i determinacji. Który ulega emocjom, nie jest skupiony podczas rozmów lub nie czuje się odpowiedzialny za swoje biznesowe rezultaty.
Tylko dzięki świadomemu podejściu do własnej sytuacji, możliwości i ograniczeń, a także – do sytuacji, w jakiej znajduje się druga strona, negocjator może przyjąć właściwą postawę i w pełni wykorzystać swoje umiejętności.
Szkolenie ma charakter praktyczny i jest wykorzystywane zarówno w rozwoju umiejętności negocjacyjnych grup menedżerskich, jak i reprezentantów handlowych. Ze względu na swoją elastyczną konstrukcję może z powodzeniem być dostosowane do grup początkujących oraz bardziej zaawansowanych, uczestnictwo w nim nie wymaga bowiem żadnego przygotowania teoretycznego.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Dzięki rozpoznawaniu mechanizmów kierujących decyzjami naszymi i drugiej strony możemy uniknąć sytuacji, gdy żałujemy podjętych decyzji. Szkolenie pomaga przećwiczyć techniki, które maksymalnie wykorzystują możliwości, jakie daje dana sytuacja – osiągnąć najlepsze możliwe w danej chwili rozwiązanie.

Tematyka:

 • Definicja negocjacji
 • Style zachowania podczas negocjacji
 • Pozycja konkurencyjna dostawców
 • Opracowanie planów zakupów
 • Przygotowanie do negocjacji ceny
 • Ocena ofert
 • Rozgrywka negocjacyjna
 • Uzgadnianie stanowisk
 • Socjotechniki
 • Zgodność celów negocjacyjnych ze strategią firmy
 • Metody analizy pozycji negocjacyjnej
 • Ocena konkurencyjności metodą ważoną i graficzną
 • Komunikacja w negocjacjach
 • Cechy i umiejętności negocjatorów wpływające na wynik negocjacji
 • Zespół negocjacyjny
 • Argumenty nabywcy i sprzedawcy
 • Przygotowanie do negocjacji ceny
 • Ekonometryczne metody planowania negocjacji
 • Wybór kanału negocjacji
 • Modele negocjacyjne

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

11 - 12 marca 2020, Trener: Artur Wilk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X