Chat with us, powered by LiveChat

People Management – Szkolenie w formie symulacyjnej gry decyzyjnej. Gra Menedżerska

People Management jest atrakcyjną symulacją, wzbudzającą emocje i mocno angażującą uczestników. Symulacja uczy elastycznego zarządzania ludźmi w zależności od posiadanych kompetencji, sytuacji w której się znajdują i otoczenia rynkowego w którym działają. Konsekwentnie pomaga w zwiększeniu efektywności zarządzania zespołem, polepszeniu komunikacji i współpracy między zespołami w całej organizacji, a co najważniejsze, w osiąganiu lepszych wyników biznesowych. Symulacja osadzona jest w sytuacji biznesowej, która uwzględnia zmiany rynku, rotowanie pracowników, przesunięcia stanowisk, rekrutacje, rozwój poprzez szkolenia i coaching.

W atrakcyjny sposób wpływa na wzrost świadomości i odpowiedzialności menedżerów, rozwija myślenie i działanie strategiczne, a w konsekwencji, pomaga uczestnikom w zwiększeniu efektywności w zarządzaniu i osiąganiu lepszych wyników biznesowych. Wykorzystywany model zarządzania oparty jest na modelu elastycznego zarządzania Tannenbauma i Schmidta, na którym swoją koncepcję opiera między innymi K. Blanchard.

People Management

 • Nauczy elastycznego podejścia do zarządzania ludźmi.
 • Pokaże w jaki sposób zbudować, rozwijać i utrzymać efektywny zespół pracowników.
 • Poprawi komunikację oraz współpracę, pozwalając unikać niepotrzebnych konfliktów w zespole, miedzy zespołami oraz w relacjach przełożony-podwładny.
 • Pokaże w jaki sposób i w jakim stopniu decyzje dotyczące zarządzania ludźmi wpływają na wyniki finansowe firmy.
 • Uświadomi różnice w stylach zarządzania i wpływ elastycznego zarządzania na wyniki finansowe osiągane przez pracowników.
 • Podkreśli znaczenie budowania zaangażowania i utrzymania motywacji pracowników w realizacji wyników i tworzeniu pozytywnej atmosfery w zespole.
 • Dodatkowo szkolenie:
  • uczy odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ich zależność od sytuacji, otoczenia rynkowego oraz poziomu kompetencji pracowników;
  • pozwala zastosować w praktyce i zweryfikować posiadaną wiedzę oraz umiejętności;
  • uczy w praktyce elastycznego zarządzania;
  • przypomina praktyczne zasady poprawnej komunikacji i współpracy w zespole;
  • pokazuje finansowe konsekwencje typowych błędów popełnianych w rozwijaniu kompetencji oraz motywacji zespołu;
  • buduje świadomość biznesową i świadomość funkcjonowania organizacji;
  • uczy jak zarządzać pracownikami z różnych pokoleń (Millenialsi, Post-Millenialsi)

Przebieg symulacji

 • Uczestnicy są podzieleni na zespoły (3-4 osobowe).
 • Skład zespołów będzie mieszany pod względem funkcji i stanowisk.
 • Każdy zespół reprezentuje konkurencyjną firmę działającą w podobnej branży.
 • Zespoły otrzymują ten sam zestaw informacji oraz identyczne budżety początkowe.
 • Każdy z zespołów podejmuje decyzje, które wywierają wpływ na finanse firmy, poziom rozwoju, atmosferę w zespole oraz motywację pracowników.
 • Zwycięża zespół, który osiąga najlepszy wynik w trzech aspektach: zysk przedsiębiorstwa, poziom kompetencji pracowników, zadowolenie zespołów.
 • Wygrywa każdy zespół, który zrealizuje zakładane cele biznesowe dla swojej organizacji.
 • Symulacja to dziesięć rund decyzyjnych, które odzwierciedlają funkcjonowanie firmy w okresie 3 lat w zmieniających się warunkach rynkowych.
 • Pomiędzy rundami prowadzone są krótkie podsumowania, wykłady, dyskusje pogłębiające wiedzę oraz pomagające analizować decyzje i doświadczenia zdobywane podczas kolejnych etapów symulacji.
 • Wspólnie wypracowywane są „złote reguły” do zastosowania w praktyce.
 • Całość symulacji zostaje omówiona w formie podsumowania na koniec spotkania ze wskazaniem najważniejszych wniosków i punktów wartych zastosowania w pracy.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

11 - 12 luty 2019, Trener Jerzy Błażejczyk
13 - 14 maja 2019, Trener Jerzy Błażejczyk
02 - 03 grudnia 2019, Trener Jerzy Błażejczyk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X