Chat with us, powered by LiveChat

People Management – Szkolenie w formie symulacyjnej gry decyzyjnej. Gra Menedżerska

People Management jest atrakcyjną symulacją, wzbudzającą emocje i mocno angażującą uczestników. Symulacja uczy elastycznego zarządzania ludźmi w zależności od posiadanych kompetencji, sytuacji w której się znajdują i otoczenia rynkowego w którym działają. Konsekwentnie pomaga w zwiększeniu efektywności zarządzania zespołem, polepszeniu komunikacji i współpracy między zespołami w całej organizacji, a co najważniejsze, w osiąganiu lepszych wyników biznesowych. Symulacja osadzona jest w sytuacji biznesowej, która uwzględnia zmiany rynku, rotowanie pracowników, przesunięcia stanowisk, rekrutacje, rozwój poprzez szkolenia i coaching.

W atrakcyjny sposób wpływa na wzrost świadomości i odpowiedzialności menedżerów, rozwija myślenie i działanie strategiczne, a w konsekwencji, pomaga uczestnikom w zwiększeniu efektywności w zarządzaniu i osiąganiu lepszych wyników biznesowych. Wykorzystywany model zarządzania oparty jest na modelu elastycznego zarządzania Tannenbauma i Schmidta, na którym swoją koncepcję opiera między innymi K. Blanchard.

People Management

 • Nauczy elastycznego podejścia do zarządzania ludźmi.
 • Pokaże w jaki sposób zbudować, rozwijać i utrzymać efektywny zespół pracowników.
 • Poprawi komunikację oraz współpracę, pozwalając unikać niepotrzebnych konfliktów w zespole, miedzy zespołami oraz w relacjach przełożony-podwładny.
 • Pokaże w jaki sposób i w jakim stopniu decyzje dotyczące zarządzania ludźmi wpływają na wyniki finansowe firmy.
 • Uświadomi różnice w stylach zarządzania i wpływ elastycznego zarządzania na wyniki finansowe osiągane przez pracowników.
 • Podkreśli znaczenie budowania zaangażowania i utrzymania motywacji pracowników w realizacji wyników i tworzeniu pozytywnej atmosfery w zespole.
 • Dodatkowo szkolenie:
  • uczy odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ich zależność od sytuacji, otoczenia rynkowego oraz poziomu kompetencji pracowników;
  • pozwala zastosować w praktyce i zweryfikować posiadaną wiedzę oraz umiejętności;
  • uczy w praktyce elastycznego zarządzania;
  • przypomina praktyczne zasady poprawnej komunikacji i współpracy w zespole;
  • pokazuje finansowe konsekwencje typowych błędów popełnianych w rozwijaniu kompetencji oraz motywacji zespołu;
  • buduje świadomość biznesową i świadomość funkcjonowania organizacji;
  • uczy jak zarządzać pracownikami z różnych pokoleń (Millenialsi, Post-Millenialsi)

Przebieg symulacji

 • Uczestnicy są podzieleni na zespoły (3-4 osobowe).
 • Skład zespołów będzie mieszany pod względem funkcji i stanowisk.
 • Każdy zespół reprezentuje konkurencyjną firmę działającą w podobnej branży.
 • Zespoły otrzymują ten sam zestaw informacji oraz identyczne budżety początkowe.
 • Każdy z zespołów podejmuje decyzje, które wywierają wpływ na finanse firmy, poziom rozwoju, atmosferę w zespole oraz motywację pracowników.
 • Zwycięża zespół, który osiąga najlepszy wynik w trzech aspektach: zysk przedsiębiorstwa, poziom kompetencji pracowników, zadowolenie zespołów.
 • Wygrywa każdy zespół, który zrealizuje zakładane cele biznesowe dla swojej organizacji.
 • Symulacja to dziesięć rund decyzyjnych, które odzwierciedlają funkcjonowanie firmy w okresie 3 lat w zmieniających się warunkach rynkowych.
 • Pomiędzy rundami prowadzone są krótkie podsumowania, wykłady, dyskusje pogłębiające wiedzę oraz pomagające analizować decyzje i doświadczenia zdobywane podczas kolejnych etapów symulacji.
 • Wspólnie wypracowywane są „złote reguły” do zastosowania w praktyce.
 • Całość symulacji zostaje omówiona w formie podsumowania na koniec spotkania ze wskazaniem najważniejszych wniosków i punktów wartych zastosowania w pracy.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

11 - 12 luty 2019, Trener Jerzy Błażejczyk
13 - 14 maja 2019, Trener Jerzy Błażejczyk
02 - 03 grudnia 2019, Trener Jerzy Błażejczyk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X