Chat with us, powered by LiveChat

Rozwiązywanie konfliktów

Konflikty, zarówno te widoczne, jak i ukryte, to uboczny efekt współpracy z innymi ludźmi. Najczęściej wynikają z trudności w prawidłowym komunikowaniu się pracowników między sobą oraz z braku umiejętności współpracy. Każdemu konfliktowi towarzyszą negatywne emocje mające zgubny wpływ na efektywność pracy. Podczas szkolenia pokażemy nie tylko, jak rozwiązywać konflikty, ale także jak twórczo je wykorzystywać.

Cele szkolenia:

 • Diagnozowanie konfliktu, fazy w jakiej się znajduje, ewentualnych skutków dla całego zespołu.
 • Wyrażanie własnych opinii w sposób niezagrażający dla innych.
 • Umiejętne reagowanie na czyjeś negatywne emocje.
 • Postępowanie w sytuacjach emocjonalnych bez eskalowania konfliktu.
 • Poznanie własnego, naturalnego stylu zachowania w sytuacji konfliktowej.
 • Zapobieganie konfliktom.
 • Stosowanie efektywnego procesu rozwiązywania mediacji w konflikcie stron.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Trening przeznaczony jest dla pracowników, którzy w swojej pracy spotykają się z sytuacjami nieporozumień, rozbieżnych opinii, różnic interesów i innych sytuacji konfliktogennych. Rozwiązują sytuacje konfliktowe w swoich zespołach.

Tematyka:

 • Diagnoza konfliktu.
 • Różne poglądy na temat konfliktu.
 • Źródła i przyczyny konfliktu.
 • Fazy rozwoju konfliktu i dopasowanie sposobu interwencji.
 • Komunikacja w konflikcie
 • Emocje w konflikcie
 • Rola trzeciej strony w konflikcie
 • Kroki rozwiązywania konfliktu
 • Normy wspomagające rozwiązywanie konfliktów.
 • Narzędzia komunikacyjne przydatne w konflikcie.
 • Wypracowywanie rozwiązań sytuacji konfliktowych.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

29 - 30 czerwca 2020, Trener Wojciech Korszyński

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X