Polityka Prywatności DOOR Poland Sp. z o.o. Strony internetowej https://door.com.pl/

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dane osobowe wszystkich Klientów Spółki DOOR Poland Sp. z o.o., czy osób zainteresowanych działalnością Spółki DOOR Poland Sp. z o.o. wchodzących na stronę internetową https://door.com.pl/ (dalej jako Serwis), są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu realizacji wymogów ustawowych, Spółka DOOR Poland Sp. z o.o. dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Poprzez niniejszy dokument Spółka określa administratora danych, podstawy, okres i cele przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych jest w zależności – albo Spółka DOOR Poland Sp. z o.o., albo podmiot, który przekazuje Spółce dane osobowe na zasadzie powierzenia. W tej drugiej konstrukcji może to być osoba organizująca dla Ciebie szkolenie, np. pracodawca.

DANE POZYSKANE OD INNEGO PODMIOTU

DOOR Poland Sp. z o.o. przetwarza dane przekazane na zasadzie powierzenia od podmiotu, który przetwarza Twoje dane jako administrator. Może to być np. Twój pracodawca. Co do zasady są to dane w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane przetwarzamy w celu wykonaniaumowy zawartej z tym podmiotem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych w celu wykonania umowy. Dane przetwarzamy przez czas wykonania umowy w celach prowadzenia ewidencji osób, które biorą udział w szkoleniu oraz w celu wystawienia certyfikatów. Podanie danych jest niezbędne celem wykonania umowy.

DANE PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ