Chat with us, powered by LiveChat

Efektywność w Pracy Zespołowej

Budujemy na już posiadanych kompetencjach uczestników oraz ich doświadczeniach zawodowych i szkoleniach. Wracamy do nieustająco ważnych umiejętności, które wymagają ciągłego przypominania, ćwiczenia i pogłębiania; współpraca, komunikacja, terminowość, stres, asertywność. Dodajemy nowe obszary warte praktycznego przerobienia na konkretne aktywności i postawy; czyli praca w otoczeniu zmian i zwiększających się wymagań. Czyli moje i innych reakcje na te zmiany, jak się w nich odnajdywać, jak reagować na pewne opory u innych na zmienne wymagania i potrzeby bieżącej i terminowej współpracy. Podtrzymujemy atmosferę zadań zespołowych, dodajemy nowe gry i celowe zabawy pomagające unaocznić potrzebne zachowania i wyciągnąć indywidualne i zespołowe wnioski.

Cele szkolenia:

 • Wyposażenie uczestników w koncepcje i pomysły do zrealizowania w ramach pracy własnych zespołów po powrocie ze szkolenia.
 • Wzmocnienie pewności siebie w roli lidera promującego ducha wydajnego i zaangażowanego zespołu.
 • Przekazanie narzędzi do wykorzystania w budowaniu efektywności zespołowej.
 • Rozwój umiejętności organizacji pracy przy dużej współzależności różnych jednostek organizacji.
 • Uświadomienie sobie własnego wkładu do zespołu jako kreatora i osoby odpowiedzialnej za realizację celów.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

 • Wszyscy o proaktywnej postawie chcący wpłynąć na podniesienie efektywnej współpracy w ramach w swoich zespołów.
 • Każdy, kto pełni formalnie i nieformalnie rolę lidera zespołu.

Tematyka:

 • Czynniki wpływające na budowanie efektywności zespołowej.
 • Cele strategiczne Organizacji a cele operacyjne zespołu/działu.
 • Rola liderów formalnych i nieformalnych w zespole.
 • Typologia zachowań pracowników w środowisku pracy zespołowej.
 • Przypomnienie zasad dobrej komunikacji w zespole.
 • Budowanie atmosfery otwartości i wsparcia. Kultura feedbacku.
 • Zasad efektywnej współpracy i komunikacji z innymi zespołami.
 • Typowe bariery i problemy (ludzie, procesy, procedury, zasoby), reagowanie na problemy, niepowodzenia i porażki.
 • Ćwiczenie modelu IDEA przy radzeniu sobie z barierami.
 • Technika Blitzkriegu przy zespołowym poszukiwaniu rozwiązań.
 • Reagowanie na opór przed zmianą wśród współpracowników.

Co jeszcze planujemy na warsztacie?

Dwie wciągające gry symulacyjne:

 • Gra symulacyjna, która stawia przed uczestnikami wyzwania związane z organizacją pracy własnej i całego zespołu. Odnosi się do tych kompetencji także w szerszym kontekście funkcjonowania i współzależności różnych zespołów pokazując je w świetle celów strategicznych firmy.
 • Gra symulacyjna, która angażuje i dostarcza wielu okazji do współpracy zespołowej, dając pole do rozwoju umiejętności kluczowych w pracy każdego zespołu. Rozgrywka daje możliwość omówienia zagadnień takich, jak np.: planowanie i organizacja współpracy, rozumienie celów zespołu (działu), jak i całej organizacji, czynniki wspierające bądź utrudniające współpracę, zrozumienie dla pełnionych ról w zespole, zachowania i czynniki, które wzmacniają lub utrudniają współpracę.

Wnioski z gier pomagają opracować zasady efektywnej współpracy i komunikacji zespołowej oraz inspirują do ulepszania współpracy.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

14 - 15 stycznia 2020, Trener Mariusz Łycyniak
2 - 3 czerwca 2020, Trener Mariusz Łycyniak

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X