Chat with us, powered by LiveChat

Kierowanie zespołem

Jasne określenie oczekiwań jest podstawowym zadaniem kierownika. To on wyznacza cele, ukierunkowuje działania pracowników, dba o poziom ich kompetencji i zaangażowania.

 

Sytuacja, gdy podwładni nie do końca wiedzą, czego przełożony od nich oczekuje, może prowadzić do opóźnień, angażowania się w sprawy nieistotne, konfliktów i niezadowolenia obu stron.

Gdy zachowanie przełożonego jest nieprzekonywające a jego argumenty nie trafiają wcale lub jedynie do nielicznych pracowników, ci pozostają bierni, popełniają błędy, nie wypełniają swoich zadań. Dzieje się tak również wtedy, gdy kierownik nie rozumie ludzi i ich potrzeb, nie potrafi umiejętnie motywować, a kary i nagrody stosuje według własnego uznania.

Celem szkolenia Kierowanie zespołem jest poprawa umiejętności związanych z codziennymi zadaniami kierownika. Dotyczy to zwłaszcza tych menedżerów, którzy w swojej pracy kierują niewielkimi, kilkuosobowymi zespołami i koncentrują się przede wszystkim na zadaniach operacyjnych: wyznaczaniu celów, kontroli realizacji oraz ocenie ich wykonania.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Umiejąc jasno określić swoje najważniejsze zadania w roli kierownika uczestnicy szkolenia będą potrafili świadomie budować swój autorytet i zdobywać szacunek. Poznając różne style kierowania oraz swoje mocne i słabe strony łatwiej wypracują własny styl komunikowania się z zespołem. Umiejętne stosowanie nagród i kar, przekazywanie informacji zwrotnych, asertywna postawa wobec zespołu pozwoli im efektywnie wypełniać zadania i skorygować zbyt twarde (lub zbyt miękkie) podejście do pracowników.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów operacyjnych (liniowych) oraz dla tych, którzy mają zająć takie stanowisko w najbliższym czasie.

Tematyka:

 • Model kompetencji menedżerskich
 • Style zarządzania
 • Analiza potrzeb i motywacja
 • Wyznaczanie celów
 • Strategia podejścia do zespołu
 • Pozafinansowe narzędzia motywacyjne
 • Korygowanie zachowań
 • Delegowanie
 • Przekazywanie trudnej informacji
 • Stawianie wyzwań
 • Rozwój i wykorzystanie potencjału pracownika
 • Pracownik przenoszący problemy osobiste do miejsca pracy

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

29 - 30 czerwca 2020, Trener Jerzy Błażejczyk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X