Chat with us, powered by LiveChat

Komunikacja w Relacjach Biznesowych

Każdy obszar naszego życia, gdy towarzyszą nam inne osoby, jest nasycony komunikacją, od której zależą nasze relacje. Efektywność naszego porozumiewania się z innymi w ogromnym stopniu zależy od świadomości czynników, które wpływają na komunikację między ludźmi i wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Każdy widzi i rozumie otaczający go świat w sobie właściwy sposób. Z tych powodów często odmiennie reagujemy na określone sytuacje. Na przykład jedno nieodpowiednie słowo, akcent decyduje o tym, że „tracimy” rozmówcę. Ważne jest nie to, co zamierzaliśmy powiedzieć, a to, jak zostaliśmy zrozumiani!

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad procesu komunikacyjnego;
 • Odkrycie własnych nawyków komunikacyjnych;
 • Poznanie sposobów dopasowania komunikacji do osób o różnym zachowaniu;
 • Poprawienie umiejętności perswazji i argumentacji;
 • Większa precyzja przekazu;
 • Porozumiewanie się z innymi w sytuacjach trudnych w sposób mniej konfliktowy;
 • Właściwe stosowanie narzędzi w komunikacji asertywnej, obronie własnego stanowiska i egzekwowania ustaleń.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy podczas bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, klientami chcą się komunikować efektywniej. Chcą poznać i przećwiczyć różne techniki komunikacyjne, a następnie samodzielnie wykorzystywać je w codziennych sytuacjach.

Tematyka:

 • Skąd biorą się różnice pomiędzy tym, co chcieliśmy przekazać a tym, jak zostaliśmy zrozumiani
 • Analiza własnej osoby – Jak jestem postrzegany przez innych
 • Moje nawyki komunikacyjne a nawyki innych
 • Elastyczność i dopasowanie przekazu komunikacyjnego
 • Błędy na poziomie treści
 • Emocjonalne przeszkody komunikacyjne
 • Słuchanie – aż i po prostu
 • Zaburzenia, przeszkody w dyskusji grupowej
 • Rozmowa „z wizją końca” – co chcę uzyskać
 • Oddzielenie emocji i interpretacji od treści
 • Asertywność – co oznacza i z czego wynika
 • Narzędzia komunikacji asertywnej: Komunikat JA,– metoda Jujitsu
 • Reakcja na emocjonalną krytykę

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

20-21 stycznia 2020, Trener: Edyta Mika
2-3 marca 2020, Trener: Edyta Mika
4-5 czerwca 2020, Trener: Edyta Mika

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X