Chat with us, powered by LiveChat

Komunikacja w Relacjach Biznesowych

Każdy obszar naszego życia, gdy towarzyszą nam inne osoby, jest nasycony komunikacją, od której zależą nasze relacje. Efektywność naszego porozumiewania się z innymi w ogromnym stopniu zależy od świadomości czynników, które wpływają na komunikację między ludźmi i wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Każdy widzi i rozumie otaczający go świat w sobie właściwy sposób. Z tych powodów często odmiennie reagujemy na określone sytuacje. Na przykład jedno nieodpowiednie słowo, akcent decyduje o tym, że „tracimy” rozmówcę. Ważne jest nie to, co zamierzaliśmy powiedzieć, a to, jak zostaliśmy zrozumiani!

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad procesu komunikacyjnego;
 • Odkrycie własnych nawyków komunikacyjnych;
 • Poznanie sposobów dopasowania komunikacji do osób o różnym zachowaniu;
 • Poprawienie umiejętności perswazji i argumentacji;
 • Większa precyzja przekazu;
 • Porozumiewanie się z innymi w sytuacjach trudnych w sposób mniej konfliktowy;
 • Właściwe stosowanie narzędzi w komunikacji asertywnej, obronie własnego stanowiska i egzekwowania ustaleń.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy podczas bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, klientami chcą się komunikować efektywniej. Chcą poznać i przećwiczyć różne techniki komunikacyjne, a następnie samodzielnie wykorzystywać je w codziennych sytuacjach.

Tematyka:

 • Skąd biorą się różnice pomiędzy tym, co chcieliśmy przekazać a tym, jak zostaliśmy zrozumiani
 • Analiza własnej osoby – Jak jestem postrzegany przez innych
 • Moje nawyki komunikacyjne a nawyki innych
 • Elastyczność i dopasowanie przekazu komunikacyjnego
 • Błędy na poziomie treści
 • Emocjonalne przeszkody komunikacyjne
 • Słuchanie – aż i po prostu
 • Zaburzenia, przeszkody w dyskusji grupowej
 • Rozmowa „z wizją końca” – co chcę uzyskać
 • Oddzielenie emocji i interpretacji od treści
 • Asertywność – co oznacza i z czego wynika
 • Narzędzia komunikacji asertywnej: Komunikat JA,– metoda Jujitsu
 • Reakcja na emocjonalną krytykę

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

18 - 19 września 2019, Trener: Edyta Mika

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X