Chat with us, powered by LiveChat

Leadership Builder – Budowanie Odpowiedzialnych Zespołów

Przywództwo wystawia na próbę reputację lidera. Wyniki jego pracy zależą przecież od pracy innych osób. Tylko jeśli Lider będzie potrafił zbudować w zespole autentyczną współodpowiedzialność za osiągnięcie celów oraz zapał do podążania w wyznaczonym kierunku, będzie w stanie dotrzeć tam razem z zespołem, któremu przewodzi.

Warsztat-spotkanie Leadership podpowiada, inspiruje i wyposaża uczestników w umiejętności budowania pozytywnej i długotrwałej współodpowiedzialności, inicjatywy i zaangażowania u pracowników do spełniana zdefiniowanych oczekiwań.

Proponowana metoda prowadzi do uzyskania rezultatów, dzięki:

 • Jasno formułowanym oczekiwaniom „Dlaczego?”: Dlaczego właśnie takich rezultatów oczekujemy?
 • Zbudowaniu trwałego i autentycznego zaangażowania pracowników, poprawie atmosfery w zespole, zwiększeniu lojalności i zaangażowania
 • Odkryciu w ludziach motywów i pasji do działania
 • Eliminacji w zespołach wzajemnego obwiniania się i unikania odpowiedzialności
 • Właściwej reakcji w sytuacji, gdy zespół nie spełnia oczekiwań

Poruszane tematy:

 • Droga do rezultatów – Doświadczenia / Przekonania / Działania / Rezultat
 • Formułowanie spójnych, realnych, chwytliwych i mierzalnych Kluczowych Oczekiwań
 • Najczęstsze wymówki dotyczące braku realizacji
 • Odróżnienie wymówki od problemu
 • Kreowanie pożądanych przekonań w zespole
 • Style budowania odpowiedzialności za wynik
 • Kroki do budowania współodpowiedzialności – Sekwencja Odpowiedzialności®
 • Najlepsze praktyki zachowań przy budowaniu współodpowiedzialności
 • Komunikowanie, inspirująca rozmowa o Kluczowych Oczekiwaniach – 5 x Dlaczego
 • Dostosowanie czy Zaangażowanie – oczekiwania od zespołu
 • Dialog o Zaangażowaniu®
 • Siła stanowiska czy siła perswazji
 • Wgląd w realizację
 • Rozmowa o odpowiedzialności

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

21 - 22 listopada 2019, Trener:Wojciech Korszyński
26 - 27 lutego 2020, Trener:Wojciech Korszyński

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X