Menedżer w roli Coacha

Ponieważ pełnienie roli coacha w zespole wymaga nie tylko znajomości modelu, ale również umiejętności komunikacyjnych dla zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, szkolenie ma formę warsztatu. Uczestnicy szkolenia biorą udział w ćwiczeniach oraz symulacjach rzeczywistych rozmów coachingowych. Pracują na przykładach własnych obszarów problemowych. Trening daje im również możliwość otrzymania wsparcia, udzielonego przez współuczestników – coachów. Już na szkoleniu stają się dla siebie wzajemnie coachami.
Rekomendujemy poprzedzenie szkolenia badaniem F-B 360, którego zawartość jest spójna z programem szkolenia. Wyniki są rozdawane na początku szkolenia. Prowadzący udziela wskazówek interpretacyjnych. Wyniki odnoszą się do omawianych kroków zmiany. Takie podejście wzmaga zaangażowanie uczestników.
Kilka tygodni po szkoleniu każdy uczestnik, który przekaże nam adres e-mailowy, otrzyma dodatkowy materiał edukacyjny.

Grupa docelowa:

Menedżerowie różnych szczebli zarządzania, którzy mają lub mogą mieć wpływ na rozwój – wiedzę i umiejętności – swoich podwładnych.

Trener prowadzący, może dostosować program szkolenia do szczebla n-1 jak i niższej kadry menedżerskiej.
W szkoleniu mogą uczestniczyć menedżerowie, którzy nie uczestniczyli jeszcze w żadnych szkoleniach menedżerskich.

Tematyka:

  • Coaching, Feedback, Doradztwo
  • Proces coachingu
  • Przygotowanie w procesie coachingu
  • AID – model rozmowy coachingowej
  • GROW – model rozmowy coachingowej
  • OSCAR – model rozmowy coachingowej
  • Realizacja celów coachingu poprzez pracę z coachowanym „w terenie”

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

09 - 10 października 2017, Trener Mariusz Łycyniak

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X