Chat with us, powered by LiveChat

Menedżer w roli Coacha

Każdy doświadczony menedżer wie, że łatwo powiedzieć pracownikom jakie są ich cele i zadania, oczekiwane rezultaty biznesowe. Dużo trudniej spowodować, że wezmą za nie współodpowiedzialność, wykorzystując cały swój potencjał wiedzy, umiejętności i zaangażowania aby je realizować.

By osiągnąć oczekiwane rezultaty biznesowe, potencjał ten musi być wzmacniany i rozwijany, co jest rolą, a także wyzwaniem, każdego menedżera. Jak w sposób motywujący, inspirujący, a co najważniejsze skuteczny wspierać zespół w rozwoju tak, aby przekładał się on również na wyniki? Potrzeba czegoś więcej niż umiejętności menedżerskich – potrzeba kompetencji przywódczych.

Przywództwo nie jest tylko światłą ideą. Jest zestawem konkretnych kompetencji i codziennych zachowań menedżera. Ich integralną część stanowi pakiet fundamentalnych kompetencji coachingowych. Jego wartość jest niekwestionowana. W wielu jednak organizacjach wdrożenie kultury coachingowej nie powiodło się. Dlaczego? Ponieważ coaching działa – ale nie zawsze.

Dlatego podczas warsztatu odpowiemy sobie na pytania dlaczego, jak i kiedy warto stosować coaching oraz dlaczego musi być on skorelowany z celami biznesowymi, by efektywnie:

 • odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakich sytuacjach menedżerskich coaching przyniesie spodziewane efekty;
 • korelować cele i wyzwania biznesowe z celami rozwojowymi zespołu;
 • w sposób zaplanowany i spójny rozwijać kompetencje zespołu;
 • codziennie wspierać jego członków w realizacji wyników;
 • rozwiązywać problemy i tworzyć z nich okazję do edukacji;
 • budować synergię wiedzy i doświadczeń menedżera oraz zespołu;
 • koncentrować wyzwania rozwojowe na priorytetach;
 • budować motywujące i inspirujące relacje z zespołem.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Menedżerowie i liderzy każdego szczebla zarządzania oraz szefowie projektów którzy chcą poszerzyć pakiet swoich doświadczeń, umiejętności i narzędzi menedżerskich.

Tematyka:

 • Coaching, Feedback, Doradztwo – jakie są punkty wspólne i różnice.
 • Proces coachingu – jakie są jego etapy oraz rola coacha na poszczególnych etapach.
 • Proces rozwoju ludzi dorosłych – jak wykorzystać go w procesie coachingu.
 • Definiowanie celów rozwojowych – jak skorelować je z celami biznesowymi.
 • Normy i zasady prowadzenia rozmów coachingowych – jak je wykorzystać w codziennej praktyce prowadzonych rozmów.
 • Pierwsza rozmowa coachingowa – jak ją przygotować i przeprowadzić.
 • Sytuacje coachingowe – jak je wykorzystywać i tworzyć.
 • Matryca coachingu – jakie przyjąć kryteria doboru coachingu jako skutecznego narzędzia.
 • Analiza zespołu – jak planować  działania coachingowe i menedżerskie wobec zespołu.
 • Modele rozmów coachingowych OSCAR, AID, GROW – jakie są zasady prowadzenia rozmów w oparciu o poszczególne modele.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

5 - 6 lutego 2020, Trener Edyta Mika

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X