Chat with us, powered by LiveChat

Modele Podejmowania Decyzji

Każdy z nas podejmuje codziennie wiele różnych decyzji. Dotyczą one często spraw błahych, ale bywa i tak, że od naszej decyzji zależy los przedsiębiorstwa i wielu osób. Dla każdego menedżera podejmowanie decyzji to nie tylko codzienność, ale podstawowy wymóg. Z docierającej nieustannie olbrzymiej liczby informacji trzeba wybrać najważniejsze. To kluczowa umiejętność, determinująca jakość decyzji. Uczestnicy treningu zapoznają się z procesem podejmowania decyzji, oceny informacji i definiowania źródeł – a także metodami wypracowania rozwiązań.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Nabyte podczas szkolenia umiejętności sprawią, że jego uczestnicy będą potrafili odróżnić symptom od przyczyny i dokonywać wyboru najlepszego rozwiązania na podstawie jasno określonych kryteriów. Poznają sposoby radzenia sobie z niepewnością i niejednoznacznością podejmowanych decyzji. Będą potrafili przekonać współpracowników do podjętej przez siebie decyzji i zaangażować ich do współpracy.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Trening przeznaczony jest dla osób, których praca wymaga podejmowania decyzji wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w szczególności menedżerów odpowiedzialnych za funkcjonowanie działów.

Tematyka:

  • Rodzaje problemów
  • Określanie przyczyny
  • Typy zachowań a podejmowanie decyzji
  • Rozwiązywanie problemów
  • Konsekwencje i ryzyko podejmowania decyzji.
  • Wybór rozwiązania
  • Zaprezentowanie decyzji

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

3 - 4 lutego 2020, Trener Jerzy Błażejczyk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X