Chat with us, powered by LiveChat

Praca w Środowisku Zmiany

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do planowanych, przemyślanych działań, które spowodują sukces – wdrożenie zamierzonej (lub zadanej) zmiany. Sukces dzięki systematycznej pracy i współpracy z kierowanym zespołem.

Uczestnicy będą potrafili lepiej:

 • planować i realizować etapy procesu wprowadzania zmian;
 • angażować zespół w zmiany;
 • reagować na opory;

Cele szkolenia:

 • Poznają proces i elementy wprowadzania zmiany, ich znaczenie oraz przeszkody w ich stosowaniu;
 • Będą wiedzieli, a w wielu przypadkach przećwiczą sposoby przygotowania ludzi do zmiany;
 • Przeanalizują i wyciągną wnioski z własnego podejścia do zmiany;
 • Poznają swoje mocne i słabe strony związane z preferowanym stylem komunikowania się z podwładnymi;
 • Przećwiczą moment inicjowania i argumentowania potrzeby zmiany;
 • Będą mogli na podstawie analizy zespołów przygotować plan wdrożenia zmiany, indywidualne cele oraz określić potencjalne przeszkody;
 • Przećwiczą sytuacje odkrywania prawdziwych oporów przed zmianą u pracowników i odpowiedniego na nie reagowania;
 • Zostaną zachęceni do określania sytuacji sukcesu we wdrażaniu określonej zmiany – oceny skuteczności własnych działań

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Menedżerowie różnych szczebli zarządzania, którzy pełnią rolę liderów zmian w swoich obszarach. Trener prowadzący potrafi poprowadzić program, dostosowując zawartość do szczebla n-1 jak i średniej kadry menedżerskiej.

W szkoleniu mogą uczestniczyć menedżerowie, którzy nie uczestniczyli jeszcze w żadnych szkoleniach menedżerskich.

Tematyka:

 • Proces i elementy wprowadzania zmiany
 • Umiejętności potrzebne w zmianie
 • Przygotowanie ludzi na nadchodzące zmiany
 • Opór w zmianie
 • Wprowadzenie zmiany „w życie”
 • Zakończenie wdrażania zmiany

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

12 - 13 lutego 2020, Trener Wiktor Siegel

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X