Chat with us, powered by LiveChat

Rozmowy Oceniające i Rozwojowe

Warsztat został zaprojektowany tak, aby zachęcić uczestników do przećwiczenia sytuacji i zachowań (wyznaczanie celów, inspirowanie, kontrola, motywacja), które poprzedzają przeprowadzenie rozmów oceniających i rozwojowych. Trening pomoże w analizie sposobu komunikowania się z podwładnymi. Pokaże w jaki sposób przeprowadzić rozmowy, a także jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

 

Cele szkolenia:

 • Ćwicząc model prowadzenia rozmów rozwojowych, uczestnicy szkolenia będą potrafili ukierunkować i motywować członków zespołu do realizacji indywidualnych planów działania.
 • Będą traktowali ocenę jako proces rozwoju pracownika dla osiągania lepszych efektów pracy.
 • Uczestnicy będą umieli przygotować się do rozmowy, poprowadzić ją zgodnie z planem, zakończyć konkretnymi ustaleniami na przyszłość i sprawić, że kolejne spotkania będą oczekiwane przez podwładnego

Tematyka:

 • Zarządzanie jest zawodem
 • Typologia zachowań / Charakterystyka stylów zarządzania i komunikowania.
 • „Komunikacja na podobnych falach”
 • Motywacja
 • Zarządzanie Pokoleniami
 • Informacja zwrotna dla pracownika po zakończonym działaniu.
 • Znaczenie systemu oceny pracownika w firmie.
 • Czym jest profil kompetencyjny
 • Przygotowanie informacji, danych do rozmowy rozwojowej
 • Przygotowanie się do rozmowy rozwojowej
 • Efektywna komunikacja w trakcie rozmowy rozwojowej
 • Jak pomagać w rozwoju pracowników?
 • Jak zdobyć zaangażowanie pracowników w planowanie rozwoju kompetencji?
 • Struktura rozmowy rozwojowej i symulacje procesów oceny.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

24 - 25 lutego 2020, Trener Robert Grzeluk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X