Chat with us, powered by LiveChat

Zarządzanie Wiekiem – Pokolenia XYZ

Tempo zmian w ostatnich kilkudziesięciu latach jest coraz szybsze. Często nie mówimy już o pokoleniu w sensie demograficznym, ale o pokoleniu jako „dzieciach” zachodzących zmian społecznych, ustrojowych, technologicznych. Dlatego definiowane „pokolenia” obejmują coraz krótsze przedziały czasowe. Mamy trudności w prawidłowym rozumieniu i dostosowaniu się do tego fenomenu, ponieważ każde kolejne pokolenie charakteryzuje się bardzo odmienną specyfiką.

W ciągu kilku najbliższych lat prawie 75% wszystkich pracowników będą stanowić przedstawiciele tzw. pokolenia Y oraz Z. Kim są, jakimi są pracownikami, jakie są ich mocne i słabe strony? Czym się różnią od pokolenia X? Czy naprawdę są odmiennym zjawiskiem czy tylko wymysłem socjologów?

Nie wszyscy Menedżerowie są przekonani o tym, że te trzy pokolenia mają zupełnie różne perspektywy i sposoby działania, które wymagają odmiennego podejścia. Z drugiej strony zdecydowana większość z nas doświadczyła lub obserwowała tarcia na polu zawodowym, będące objawami niezrozumienia między pokoleniami – często mimo dobrych intencji obu stron. Co zrobić, by ich uniknąć? Odpowiedź na to pytanie staje się szczególnie ważna w czasach, gdy w przechylającym się na korzyść pracownika rynku pracy rotacja i niedobór kadr staje się coraz większym wyzwaniem, które dotyka nawet liderów branż.

Jako że pokolenie X jeszcze kilka lat temu dominowało na rynku pracy, większość organizacji ma ogrom związanych z nim doświadczeń i przetartych ścieżek postępowania. Natomiast przedstawiciele pokolenia Y i Z często opisywani są jako oddzielne, zjawisko społeczne.

W odpowiedzi na nie prezentujemy Państwu niniejszy program – „Współpraca i motywacja pokoleń X, Y, Z”. Szkolenie to jest praktycznym warsztatem pomagającym menedżerom skutecznie zarządzać i motywować, a przede wszystkim rozumieć pracowników pokolenia Y i Z tak, by zwiększyć uzyskiwane przez nich wyniki, dać możliwość rozwoju wewnątrz organizacji i zmaksymalizować szanse na utrzymanie wartościowych pracowników w zespole.

Cel warsztatu

Z perspektywy menedżerskiej istotne są pytania:

 • Jak z nimi współpracować?
 • Jak nimi zarządzać?
 • Jak się z nimi komunikować?
 • Wreszcie – jak ich motywować?

Zatem celem jest oprawa komunikacji, jakości zarządzania ludźmi w obliczu różnic pokoleniowych oraz zapewnienie organizacji wyższej efektywności działania w obszarach, w których zatrudnieni są pracownicy pokolenia Y i Z. Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą zminimalizować napięcia i konflikty wynikające z różnic pokoleniowych, których doświadczają, zarządzając swoim obszarem.

Główne obszary merytoryczne

Uczestnicy poznają charakterystykę pokoleń oraz wynikające z niej praktyczne wskazówki, jak motywować młodych pracowników. Przećwiczą metody pracy z tym pokoleniem, co pozwala przełożyć doświadczenia z warsztatu na praktykę.

 • Co rozumiemy przez termin „pokolenie”.
 • Pokolenia z jakimi mamy możliwość pracować.
 • Czego oczekuje od firmy przedstawiciel pokolenia X Y i Z?
 • Jak korzystać z mocnych stron „starszego” i „młodszego” pokolenia?
 • Co to jest coaching pokoleń?
 • Jak zastosować coaching pokoleń do motywowania pracowników?
 • Co motywuje, a co demotywuje przedstawicieli poszczególnych pokoleń?
 • Delegowanie zadań przedstawicielom pokolenia X, Y i Z.
 • Asertywność w komunikacji z pokoleniem X, Y i Z.
 • Trudne rozmowy z przedstawicielami pokolenia X, Y i Z.

Narzędzia, które będą ćwiczone w komunikacji z przedstawicielami pokolenia Y oraz Z to:

 • rozmowa motywująca,
 • rozmowa korygująca,
 • rozmowa delegująca,
 • rozmowa coachingowa.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Prowadzący:

Krzysztof Stefaniak

Zamów Szkolenie

19 - 20 lutego 2020, Trener Krzysztof Stefaniak

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X