Chat with us, powered by LiveChat

Zarządzanie Zespołem Projektowym

Kierowanie zespołem projektowym różni się w istotny sposób od kierowania ludźmi w strukturach funkcjonalnych organizacji. Wynika to ze specyfiki projektów i zarządzania nimi.

Projekt ma swój początek i koniec, czas funkcjonowania zespołu projektowego jest zatem ograniczony, a członkowie zespołu i jego lider są poddani presji czasu. Ponadto trzeba się liczyć z tymczasowym charakterem relacji między ludźmi.

Członkowie zespołu rekrutują się z różnych struktur funkcjonalnych, mają rozmaite przygotowanie zawodowe i doświadczenia, nie stanowią jednolitej grupy, w organizacjach międzynarodowych mogą pochodzić z różnych kultur co z pewnością stanowi dodatkowe wyzwanie dla lidera.

Zespół projektowy pracuje w warunkach niepewności, której poziom bywa znacznie większy niż podczas pracy w strukturach funkcjonalnych firmy. Podejmowanie decyzji w takiej sytuacji jest utrudnione i obarczone ryzykiem.

Zaawansowanie technologiczne i postęp sprawiają, że nasilenie zmian, zwłaszcza w projektach typu agile wymaga szczególnej elastyczności.

Znaczne natężenie konfliktów w projekcie to kolejny orzech do zgryzienia dla kierownika projektu.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Uczestnicy przygotują się do odmiennego sposobu zarządzania grupami roboczymi
 • Będą potrafić budować swój autorytet Kierownika (lidera) projektu
 • Zmaksymalizują możliwości motywowania części zespołów nie podległych funkcjonalnie (stanowiskowo)
 • Zrozumieją mechanizmy działania grup projektowych;
 • Otrzymają praktyczne i unikane narzędzia do zarządzania zespołami projektowymi;

Unikalne wartości szkolenia

 • Wybór narzędzi menedżerskich przypisanych Zarządzaniu Projektem
 • Dodatkowe obszary z praktyki motywacji w projektach
 • 80% ćwiczeń i symulacji praktycznych
 • Przypisanie zasad zarządzania do kolejnych faz rozwoju  projektu
 • Wypracowanie sposobów radzenia sobie z problemami w rzeczywistym, bieżącym środowisku działania Zespołów Projektowych

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Menedżerowie projektów.

Tematyka:

 • Wyróżniki Zarządzania Projektem
 • Lider Projektu i Zespół Projektowy
 • Kick off projektu – Prezentacja Wizji
 • „Kontrakt” z pracownikiem + Kontrakty z przełożonymi zasobów
 • Komunikacja zmian w projekcie
 • Typy Liderów i uczestników projektów
 • Konflikty, a Motywacja w projektach
 • Fazy rozwoju zespołu
 • Stawianie wyzwań/ Delegowanie
 • Agenci w projekcie
 • Opór wobec nowości i zmian
 • Rozmowa o porażce
 • Wyrażanie uznania/ Zamknięcie projektu/ Rozwiązanie „Kontraktu”
 • Zestawienie błędów i zagrożeń dla pracy Zespołu projektowego – Podsumowanie

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

17 - 18 lutego 2020, Trener Robert Grzeluk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X